CAD dokumentit

Yleistä

G4/Flow-yhteiskäytössä kaikki käyttäjän tekemät piirustukset ja mallit tallentuvat Flow’n omaan tietovarastoon. Jos G4:ää on käytetty jo pitkään ja Flow on hankittu vasta myöhemmin, tilanne on toinen. G4:ää ilman Flow-järjestelmää käytettäessä kaikki käyttäjän tallentamat piirustukset tallentuivat G4:n kansioihin ja kaikki tietokantadata, kuten arkistotiedot ja nimiketiedot tallentuivat G4:n omiin tietokantoihin. G4:n arkistossa saattaa olla jopa kymmeniä tuhansia malleja ja piirustuksia. Massasiirrolla tarkoitetaan piirustusten ja mallien laajamittaista siirtoa G4:n arkistosta Flow’n arkistoon.

Vanha G4:n aineisto ei siirry Flow’n asennuksen yhteydessä mihinkään. Mallit ja piirustukset ovat toki luettavissa ja muokattavissa myös G4:n arkistossa ilman massasiirtoa, mutta vasta Flow’hun siirrettynä aineisto on koko organisaation käytössä ja Flow-järjestelmästä saadaan ne hyödyt, mitä varten Flow on yritykseen ostettu. Siirtämättömät mallit ja piirustukset voidaan avata vain G4:llä, mutta Flow’hun siirretty materiaali on kaikkien käyttäjien saatavilla.

Flow-järjestelmässä tiedonhallinta perustuu SQL-tietokantaan, joka on G4:n arkistoon nähden täysin erillinen. Kun Flow’sta varataan malli tai piirustus, arkistotiedot kopioituvat Flow’n SQL-tietokannasta G4:n omaan arkistoon. Tilanne on silloin periaatteessa sama kuin siirtämättömillä malleilla ja piirustuksilla yhtä eroa lukuun ottamatta: varattu malli tai piirustus on edelleen Flow’n tietovarastossa, mutta se on kopioitu G4:n alle muokkausta varten. Siirtämätön malli tai piirustus ei löydy Flow’sta.

G4:n arkistossa Flow-käytön yhteydessä voi olla kahdenlaisia malleja ja piirustuksia:

  • Sellaisia, jotka on varattu Flow’sta ja varauksen yhteydessä kopioituneena G4:n omaan arkistoon, eli työtilaan
  • Sellaisia, jotka on alun perin perustettu G4:ään ja jotka tulee siirtää Flow’hun

Massasiirrossa Flow’hun siirretään aina mallikokoonpano kerrallaan ja malleihin liittyvät piirustukset nimikkeineen. Ei tarvitse erikseen viedä piirustuksia ja malleja.

 

Peruskäyttö

Pääsääntoisesti massasiirto käynnistyy  Työkalurivin välilehdellä "Arkisto" valinnalla "Vie mallit, piirustukset ja osaluettelot".

Valinnan ensimmäinen rivi ja oletus on tarkoitettu käytettäväksi lähes kaikkiin massasiirtoihin. Muut valinnat on tehty lähinnä erikoistapauksiin.

Ensimmäisen rivin toiminto tekee Flow'hun malllien osaluettelon mukaisen hierarkisen tuoterakenteen kokoonpanojen alimpiin tasoihin saakka. Jos tuoterakenne on jo olemassa, sitä ei ylikirjoitet. Mikäli osaluettelon mukaisia nimikkeitä ei löydy Flow'sta, ne perustetaan. Malli ja sen piirustukset liittyvät tuoterakenteessa nimikkeeseen, jonka tunnus on kirjattu G4 malliarkiston nimike- kentään.

 

Heti oletusvalinnan jälkeen ohjelma avaa dialogin, jossa siirrettävät mallit ja piirustukset voidaan kaikki liittää johonkin tuotteeseen tai projektiin.  Yleensä suositellaan vain päänimikkeen liittämistä tuotteeseen tai projektiin, joten massasiirrossa pääsääntöisesti nämä valinnat jätetään pois. Mikäli liitokset halutaan kuitenkin tehdä, on varmistettava, että tuote ja/tai projekti on jo olemassa Flow'ssa.  Tällä toiminnolla ei  voi  luoda uusia Flow'n uusia objekteja.

 

"Vie mallit, piirustukset ja osaluettelot" -toiminto kohdistuu koko G4 arkistoon. Mikäli halutaan viedä vain aktiivin kokoonpanon tiedot, valitaan päälle rasti "Aktiivi malli ja sen piirustukset ja osaluettelo". Mikäli aktiivia kokoonpanoa ei ole valittu, saadaan näytölle dialogi, jonka avulla voidaan valita koko G4 arkistosta halutut mallit/kokoonpanot.

Hakunäytttöön voi sitten antaa ne haluehdot, joiden perusteella data viedään G4 arkistosta Flow'n.

Ne mallit, jotka läpäisevät hakukortille kirjoitetut hakukriteerit, tulevat valintalistalle alla olevan kuvan mukaisesti. Tältä listalta käyttäjä voi valita kokoonpanomallin tai osamallin siirtoon. Pääkokoonpanon valinta listalta riittää siirtämään koko rakenteen. Useampiakin siirrettäviä voi valita samalla kertaa. Valitun mallin kaikki osat ja piirustukset osaluetteloineen ja nimikkeineen siirtyvät Flow’hun. Alla olevassa kuvassa  siirtoon on valittu kokoonpano TutMachAssy400.

 

Kun valinta on tehty kuittaamalla OK, käyttäjän nähtäville ilmestyy seuraava näyttö, jossa näkyy valittu malli kaikkine rakenneosineen. Alla olevassa kuvassa näkyy valittu kokoonpano TutMachAssy400 osamalleineen. Siirron kannalta on teknisesti samantekevää mikä on Nimike sarakkeessa oleva tunnus, mutta tunnus pitää olla asetettu ennen kuin siirto voi onnistua. Yleensä tunnus on sama kuin mallin tunnus. Tässä tapauksessa nimike on asetettu vain osalle Ex400machpart1. Muiden mallien osalta nimike on asettamatta, jolloin siirto ei ole mahdollinen. Nimikkeen määrittämiseen on tehty apuohjelma, joka käynnistyy valinnalla Aseta nimike. Se kopioi mallin tunnuksen nimike-kenttään kaikilla niillä riveillä, joissa nimiketunnus on tyhjä. Toki nimikkeen voi kirjoittaa myös käsin suoraan näppäimistöltä. Kun kaikilla siirtoon osallistuvilla malleilla nimike on asetettu, siirtoa voidaan jatkaa. Jos nimikkeissä on puutteita, ohjelma antaa virheilmoituksen ja palaa nimikkeen asetusnäyttöön.

Nimikkeen käsittely siirrossa perustuu ensisijaisesti kuvan Nimike -sarakkeessa olevaan nimiketunnukseen. Siirrossa ohjelma luo Flow’hun sarakkeessa olevan tunnuksen mukaisen nimikkeen ja tekee liitoksen siirtyvän mallin ja sarakkeessa olevan nimikkeen välille. Jos nimike Flow’sta jo löytyy, uutta nimikettä ei tehdä, ja liitos tehdään olemassa olevan nimikkeen ja siirrettävän mallin välille. 

Kuvassa alla on esitetty siirrettävän mallin piirrepuu ja rakenne G4.ssä ennen siirtoa. Pääkokoonpanon alla on alikokoonpano Ex400machAssy, joka koostuu osista Ex400machpart1, Ex400machpart2 ja Ex400machpart3. Nämä kaikki ovat yllä olevalla valintalistalla. Ohjelma hakee  kokoonpanomallin rakenteen, ja alikokoonpanot rakenteineen aina viimeistä rakennetasoa ja osaa myöten. Siirtoon menevät vain kokoonpanon linkkiosat. Sen sijaan siirtoon ei mene seuraavat mallit:

  • Paikalliset osat
  • Profiilit
  • Työstävät piirteet

Ne eivät siirry Flow’hun itsenäisinä malleina, mutta siirtyvät kokoonpanomallin mukana. Esimerkkikokoonpanossa Jig on paikallinen osa ja siirtyy siis vain pääkokoonpanon osana. Alikokoonpanon kaksi profiilia, EN_10219-2-D1_168.3x05 ja EN_10279-U120 sekä pääkokoonpanoon kuuluvat kaksi työstävää piirrettä ExMachining1 ja ExMachining2 siirtyvät Flow’hun myös pelkästään pääkokoonpanon sisällä.

 

 

Kuva alla esittää tilannetta, missä nimiketunnukset on asetettu ( Aseta nimike -nappi). Tämän jälkeen voidaan aloittaa siirto kuittaamalla valitut nimiketunnukset valinnalla OK.

Siirron etenemistä voi varsinkin isojen kokoonpanomallien tapauksessa seurata G4 ikkunaan avautuvasta listasta. Listalla näkyy siirrettävien mallien kokonaismäärä ja siirron
kohteena olevan mallin juokseva numero.
Kun siirto on valmis, näytölle ilmestyy tekstimuotoinen lokitiedosto, josta nähdään siirron tulokset. Esimerkki lokitiedostosta nähdään dokumentin lopussa kohdassa siirtoloki.
Siirron yhteydessä Flow’hun siirtyvät kokoonpanon kaikki mallit nimikkeineen sekä kaikki kokoonpanon malleihin liittyvät piirustukset. Kokoonpanomallin rakenne tulkitaan
osaluetteloksi ja siirretään sellaisenaan kokoonpanoa vastaavan nimikkeen alle nimikerakenteeksi, jos nimikkeellä ei ole vielä rakennetta.

 

Aktiivimalli

Jos G4-malli tai piirustus on avattu G4:n arkistosta ja on näytöllä aktiivisena, siirto voidaan käynnistää alla olevien kuvien mukaisesti. 

 

A. File -alasvetovalikosta

Toiminnossa käyttäjällä on valittavissaan kaksi siirtotapaa:

  1. SiirtoFlow’hun  siirtää mallin tai piirustuksen ohella myös nimikkeet ja nimikerakenteet.
  2. SiirtoFlow’hun ilman nimikkeitä  siirtää vain mallin tai piirustuksen, mutta ei nimikkeitä eikä  nimikerakenteita.

                                      

Huomaa, että samassa yhteydessä toiminto Palauta on harmaana, eikä ole siis käytettävissä, koska mallia tai piirustusta ei ole varattu Flow’sta.

B. "Vie mallit, piirustukset ja osaluettelot" toiminnolla.

Laitetaan avautuvaan dialogiin päälle rasti "Aktiivi malli ja sen piirustukset ja osaluettelot".

 

 

                              

Muut käyttötavat

Massasiirron suositelluin  käyttötapa on oletusvalinta, eli kaksiosaisen painonapin yläosa "Vie mallit, piirustukset ja osaluettelot". Useimmissa tapauksissa valinta tarjoaa käyttäjälle riittävän määrän siirtoon tehtävää ohjausta. Muilla valinnoilla siirto on monimutkaisempaa ja vaatii käyttäjältä enemmän tarkkaavaisuutta siirtoa ohjaavissa valinnoissa.

"Vie mallit piirustuksineen" on tehty lähinnä PLANT-ohjelmiston käyttäjien tarpeita silmälläpitäen. Toiminto ei siirrä Flow’hun lainkaan nimikkeitä eikä rakenteita. Flow’hun viedään vain mallit ja piirustukset. Nimikevalintadialogia ei tule. Toiminto aloittaa siirron heti valinnan jälkeen.

"Vie piirustukset ja osaluettelot" löytää vain sellaiset piirustukset, jotka eivät liity malliin. Siirtoon voidaan lähettää vain aidot 2d-piirustukset.

"Vie vain piirustukset" on tehty lähinnä PLANT-ohjelmiston käyttäjien tarpeita silmälläpitäen. Tämä haku löytää vain sellaiset piirustukset, jotka eivät liity malliin. Eli pelkästään aidot 2d-piirustuskset. Toiminto ei siirrä eikä perusta Flow’hun lainkaan nimikkeitä eikä rakenteita. Flow’hun viedään vain piirustukset. Nimikevalintadialogia ei tule. Toiminto aloittaa siirron heti valinnan jälkeen.

"Vie aktiivin mallin osaluettelo" toiminto on tarkoitettu sellaiseen tilanteeseen, missä esim. edellisen siirron jälkeen on viety mallit, mutta nimikkeet ja nimikerakenteet puuttuvat Flow’sta. Toiminto perustaa Flow’hun mallin osaluettelosta löytyvät nimikkeet ja perustaa osaluetteloa vastaavat rakenteet, jos nimikkeellä ei ole vielä rakennetta.

"Vie erikoisasetuksin toiminto" on tarkoitettu erikoistilanteisiin ja mahdollistaa monipuolisemman käyttäjän ohjauksen kuin muut siirtovaihtoehdot. Tätä ei suositella käytettäväksi, paitsi henkilöille, joilla on syvällinen tuntemus G4:n arkistonnista.

Systeeminhoito

Siirron hakemisto

Kun siirto tehdään, G4:n hakemistorakenteeseen tulee siirron oma hakemisto (jos ei jo ole olemassa). Hakemisto tulee polkuun vxg4_srv\shared\transferedToPDM.

Hakemiston alle dbases-hakemistoon tulee varakopiot jokaisen siirretyn mallin ja piirustuksen malli- ja piirustuskorteista. Myös versiotiedoista tulee kopiot dbases-hakemiston alle syntyviin tietokantoihin. Tietokannat ovat kumuloituvia, eli jokaisella siirtokerralla täydennetään tietokantoja siirretyn aineiston tiedoilla.

dbases:

d_MODREG_trans
d_MODREG_transc
d_MODREG_transl
d_MOD_REV_trans
d_MOD_REV_transc
d_MOD_REV_transl
d_PICREG_trans
d_PICREG_transc
d_PICREG_transl
d_PIC_REV_trans
d_PIC_REV_transc
d_PIC_REV_transl

 

Siirron tapahtumia yksityiskohtaisesti kuvailevat lokitiedostot syntyvät logs-hakemiston alle. Lokitiedostot nimetään päivämäärän ja kellonajan mukaan (topdm_YYYYMMDD-hhmmss.log). Hakemiston alle dbases-hakemistoon tulee varakopiot jokaisen siirretyn mallin ja piirustuksen malli- ja piirustuskorteista. Myös versiotiedoista tulee kopiot dbases-hakemiston alle syntyviin tietokantoihin.

logs

topdm_20150901-142027.log
topdm_20150901-142822.log
topdm_20150901-142912.log
topdm_20150901-143023.log
topdm_20150901-170347.log
topdm_20150901-170735.log

Picts-hakemistoon tulee varakopio jokaisesta siirtyvästä mallista ja piirustuksesta.

picts

TutBasicAssy.vxm
TutPivot.vxm
TutSMPart.vxm

Piirustus- ja mallikorttien data kirjoitetaan xml-hakemistoon siirtyvän mallin tai piirustuksen nimelle.

xml

TutBasicAssy_mod.xml
TutPivot_mod.xml
TutSMPart_mod.xml

 

Siirtoloki

Jos siirto onnistui, siirtolokiin (vxg4_srv\shared\transferedToPDM\logs\topdm_YYYYMMDD-hhmmss.log) tulee seuraavanlainen ilmoitus:

Models moved from G4 to Flow

2016-06-13 10:17:14

Backup dir: C:\OMA\22_0\vxg4\shared\transferedToPDM\

Errors:

Succeeded/total: 5/5

Elapsed time (HH:MM:SS): 00:00:04

Lokissa näkyy siirron päiväys ja kellonaika sekä varakopion polku. Mahdolliset virheilmoitukset nähdään kohdassa Errors. Lokitiedoston lopussa nähdään Flow’hun siirretty määrä suhteessa siirtoon valittuun kokonaismäärään ja viimeisenä koko siirtoprosessiin kulunut aika.