Yleiskatsaus

Tervetuloa Vertex G4 -käyttäjäksi! Näiltä sivuilta sivulta löydät ohjeistusta ja esimerkkejä ohjelmiston käyttöön.

Vertex G4 - suunnitteluohjelmistoon on saatavilla useita eri tuoteoptioita. Ajankohtaiset tiedot Vertex-tuotteista saat myyjiltämme.

Ota yhteyttä myyntiin.

Voit myös tutustua Vertex G4 -ohjelmistoon esittelyvideoiden avulla.

VERTEX G4 – Esittelyvideot

Vertex G4 - kotimainen 3D CAD ohjelmisto

Vertex G4 on suomalainen ja suomenkielinen CAD-ohjelmisto, jolla voidaan suunnitella tuotteita joko mallintamalla tai piirtämällä. Mallista voidaan tuottaa piirustuksia projisoimalla mallia eri suunnista. Piirustuksia on mahdollista tuottaa myös piirtämällä eli ilman mallia ja kokoonpanoon voit lisätä myös valmiita kirjastokomponentteja. Sekä piirustuksille että malleille on käytössä suunnittelutiedon hallintajärjestelmä, jota kutsutaan arkistoksi.


Hallitse tietoja arkistoilla

Ohjelmisto varmistaa dokumenttien yksikäsitteisyyden käyttämällä suunnittelutiedon hallintaan arkistoja. Niitä ovat malliarkisto, piirustusarkisto ja projektiarkisto, joka sisältää eri kansioihin tallennettuja dokumentteja. Arkistojen avulla haluttu dokumentti löytyy erilaisten hakuehtojen avulla. Kokoonpanon viittaukset omavalmisteisiin piirustusnumerollisiin osiin perustuvat osan yksilölliseen tunnukseen.

Ohjelmisto tallentaa tiedot yhteen kansioon, joten voit myös siirtää koko datan toiselle palvelimelle tai levyasemalle siirtämällä kansion sinne. Perusarkistointi käyttää Vertexin omia tietokantoja. Erityisesti hajautettua suunnittelua ja yleistä suunnitteludokumettien hallintaa varten on saatavana myös laajennettu SQL- pohjainen PDM- järjestelmä Vertex Flow.


Piirustusten tuottaminen

Osa- ja kokoonpanomalleista tuotetaan työpiirustukset, jotka tallennetaan arkistoon. Tutustu piirtämiseen videoiden avulla.


Käyttöliittymä yleisesti

Ohjelmiston käyttö perustuun hiiren osoittimella valittaviin toimintoihin, jotka sijaitsevat yläreunan Valintanauhan välilehdillä. Useimmat toiminnot voit myös suorittaa tilannekohtaisesta valikosta, joka avautuu napsauttamalla hiiren 2. painiketta kyseisen osan tai kokoonpanon kohdalla. Voit itse muokata käyttöliittymää ohjelman asetuksista rajoitusten puitteissa.

Osat ja kokoonpanot

Tuote on yleensä aina kokoonpano, joka koostuu osista. Osat puolestaan koostuvat piirteistä, jotka tehdään luonnostelemalla tai suoraan osan geometriaan kohdistuen (esimerkiksi särmän pyöristys). Luonnokset ovat useimmiten tasossa olevia viivaketjuja, mutta luonnostelua voidaan myös tehdä suoraan malliin ilman, että viivaketju rajoittuisi tasoon.

Suunnitteludokumentit (osat, kokoonpanot ja piirustukset) perustetaan toiminnolla ”Uusi”. Poikkeuksia on kaksi:

  1. Mallista tehtävä työpiirustus, joka yleensä perustetaan suoraan mallin piirrepuun kautta.
  2. Kokoonpanossa olevat paikalliset osat, joita ei erikseen ole tiedostona suunnitteluarkistossa. Tällöin osa esiintyy pelkästään kokoonpanotiedoston sisällä. Näitä ovat yleensä profiilit, jigit sekä työstävät osat.

Kaikki osat niiden tyypistä riippumatta mallinnetaan samoilla perusperiaatteilla.

Muodosta kokoonpano koordinaatistoon

Kokoonpanon muodostamiseen on useita eri tapoja. Voit tuoda vakio-osia kokoonpanoon ja paikoittaa ne toisiinsa tai mallintaa osat suoraan kokoonpanossa. Myös näiden tapojen yhdistäminen on tavallista.

Oletuksena ohjelma kiinnittää kokoonpanon ensimmäisen osan paikoilleen. Se voidaan kuitenkin, kuten kaikki muutkin osat, tarvittaessa irroittaa. Yleensä ainakin yhden osan täytyy olla kokoonpanossa kiinnitettynä, jotta kokoonpanon osien paikoitusta voidaan hallita.

Mallin koordinaatisto ja perustasot ovat määritelty siten, että vaakataso on XY- taso, pystytaso XZ-taso ja poikittainen pystytaso YZ-taso. Yleensä kokoonpanomalli on suositeltavaa suunnitella käyttöasentoonsa. Jos suunnittelijoita on useita, on hyvä sopia yhteinen koordinaatistosuunta, jotta mallien käsittely on helpompaa.


Levyrakennesuunnittelu

Ohjelmistolla voit suunnitella levystä särmäämällä taivutettuja tuotteita. Oletuksena olevia aukilevitystaulukoita voit muokata haluamallesi materiaalille ja taivutuskoneelle, jotta pellin venyminen taivutuksessa huomioidaan. Työkalut mahdollistavat muun muassa seuraavaa:

  • Luonnos, joka koostuu murtoviivasta, voidaan pursottaa tai pyöräyttää ohutlevyksi.
  • Ohutlevyyn voidaan lisätä taivutuspiirteitä ja sen reunoja ja nurkkia voidaan trimmata. Lieriö- ja kartiomaisia ohutlevypintoja voidaan katkaista.
  • Aukilevitys voidaan tehdä joko 3D-mallissa tai vain piirustuksessa.
  • Lieriö- tai kartiopinta voidaan muuttaa särmätyksi pinnaksi.
  • Lisäksi ohutlevykirjasto sisältää mittavarioituvia työkaluja.


Profiilien lisäys ja paikoitus

Vertex G4:n profiilikirjasto sisältää suuren määrän profiilipoikkileikkauksien standardikokoja. Voit myös itse mallintaa poikkileikkauksen ja vetää sen avulla profiileita. Profiileja voit muokata seuraavasti:

  • Asemoi profiilipoikkileikkaus profiilin pituutta ohjaavalle ohjauskäyrälle ja käännä se haluttuun asentoon esimerkiksi peilaamalla U-palkki aukemaan oikealle tai vasemmalle.
  • Trimmaa vedetty profiili profiileihin, osiin, pintoihin ja pisteisiin.
  • Katkaise profiili ja yhdistä se tietyin edellytyksin.

Profiililien katkaisulistat

Saat profiilirakenteista Excel-, tekstimuotoisia tai kuvallisia katkaisulistoja. Teksti- ja Excel-muotoisissa listauksissa on eritelty kunkin profiilin paino ja päiden katkaisukulmat sekä laskettu yhteen profiilityyppinen menekki metreinä ja kiloina. Voit linkittää profiilit yrityksesi varastonimikkeisiin tyypin ja koon mukaan, jolloin profiilit yksilöityvät listauksissa tarkasti.


 

Liitynnät eri järjestelmiin

Vertex G4 Plant 2017- ohjelmistossa on tuki useille eri 2D- ja 3D- tiedostoformaateille. Lisäksi on tehty erillisiä liityntöjä esimerkiksi taivutuskoneita ja laskentaohjelmistoja varten.

Alla olevassa kuvassa on luettelo formaateista, jotka on luettavissa vertexiin (import):

Vertexistä voidaan tallentaa seuraavia tiedostomuotoja (export):

 


Lujuustarkastelu

Laske osan, kokoonpanon ja palkkirakenteen lineaariset statiikan analyysit Vertex FEA:n avulla. Tutustu tarkemmin Vertex FEA:an.